Киев - (067) 230-47-30
Львов - (067) 660-09-01

Публічна пропозиція укласти договір про надання медичних послуг

 

місто Київ                                                                             «12»листопада 2020 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ель-Клінік» в особі директора Шияна Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту (далі –Клініка) з однієї сторони та Замовник (фізична особа, або його представник)_________________________________________________, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг (далі- Пацієнт) з іншої сторони, в подальшому разом іменуються як Сторони, а кожна окремо Сторона ,уклали цей договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про наступне:

 

 1. Терміни, поняття та визначення
  • В цьому Договорі нижче наведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:
   • Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками, їх асистентами, персоналом Клініки з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.
   • Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг.
   • Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Клініці.

 

 1. Предмет договору
  • Клініка в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
  • Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
  • Клініка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на медичну практику, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я № 512 від 07 березня 2019 року.
  • Місце надання медичних послуг та виконання договору: місто Київ, вул. Василя Тютюнника, будинок 37/1, нежитлове приміщення 51.
  • Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди на проведення відповідної послуги.
  • Клініка не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Клініці у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).
  • Діяльність клініки щодо надання медичних послуг здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, діючих вимог МОЗ України щодо ліцензійних стандартів та інструкцій МОЗ України та постанов Кабінету Міністрів України про протиепідемічні заходи, а також регламентуються згідно з затвердженим порядком прийому та правил перебування у L-cliniс від ………      (далі — Додаток 1).

 

 

 1. Ціна договору та порядок здійснення оплати
  • Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Закладом охорони здоров’я та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.
  • Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг на дату надання Пацієнту такої послуги. Вартість медичних послуг отриманих Пацієнтом визначається як сума усіх отриманих медичних послуг без урахування знижок та акцій.
  • Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в день отримання медичної послуги або до початку надання медичної послуги одним із нижче наведених способів за вибором Пацієнта:
   • Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Клініки.
   • Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Клініки.
  • Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку встановленому Клінікою.

 

 1. Порядок надання та приймання-передачі послуг
  • Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
  • До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Клінікою за призначенням цього Лікуючого лікаря.
  • Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клініки, у разі:
   • Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
   • Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.
  • Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.3.2. цього Договору, встановлюється Клінікою та повідомляється Пацієнту.
  • Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
  • Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
  • У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнята Пацієнтом.
  • За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Клініка протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
  • Якщо Пацієнту Клінікою надано декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.
  • Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України

 

 1. Якість послуг
  • Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
  • Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

 

 1. Права та обов’язки Сторін
  • Пацієнт має право:
   • Отримувати медичні послуги належної якості.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Клініці.
   • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.
   • Вимагати заміни Лікуючого лікаря при наявності обґрунтованих скарг.
   • Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
  • Пацієнт зобов’язаний:
   • Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів, Клініки, в тому числі Плану лікування.
   • Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Клініці для надання медичних послуг.
   • Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.
   • Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг.
   • До початку надання медичних послуг повідомити Клініку весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
   • У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Клініку.
   • Повідомляти Клініку про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
  • Клініка має право:
   • Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Клініка має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
   • Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України; ( при цьому необхідно отримати письмову згоду з пацієнтом).
   • В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений за домовленістю сторін Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.
   • В Клініці заборонена фото та відеозйомка без дозволу на це керівництва.
   • Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.
  • Клініка зобов’язана:
   • Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
   • Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
   • Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 

 1. Відповідальність Сторін
  • В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Клініка зобов’язується нести відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
   • невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Клініки, Плану лікування, тощо;
   • не повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
   • використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;
   • не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої п.6.2.6 та п.6.2.7. цього Договору;
   • отримання подібних медичних послуг в інших закладах охорони здоров’я;
   • розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
  • Клініка звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Клініки або її працівників (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надаються Пацієнту Клінікою).

 

 1. Обставини непереборної сили
  • Клініка звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії та/або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки наслідком якої стали зміни суттєві зміни у повсякденному житті Клініки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Клініки, тощо).
  • Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи та ін.).
  • Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

 

 1. Порядок вирішення спорів
  • У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
  • У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

 1. Строк дії Договору та інші умови
  • Цей Договір є публічною пропозицією (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Клінікою медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг, що є невід’ємною частиною даного Договору.
  • Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
  • Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Клінікою, зокрема підписаний Пацієнтом.
  • Цей Договір набирає чинності з дати укладання та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань на умовах встановлених законодавством України.
  • Умови цього Договору встановлюються однаковими для кожного Пацієнта, крім тих кому за законом надані відповідні пільги.
  • Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
  • Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановлений законодавством України.
 2. Реквізити Сторін

 

Составим для вас
индивидуальную
программу по уходу
за вашим телом и лицом

Записаться на прием